ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÍ ĐIỆN TỬ VNPAY

Điều 1: Giải thích từ ngữ

Điều 2: Mở, sử dụng và quản lý Tài Khoản VĐT

Điều 3: Phí dịch vụ

Điều 4: Bù trừ

Điều 5: Xử lý yêu cầu của Khách Hàng

Điều 6: Các hành vi bị cấm

Điều 7: Giới hạn trách nhiệm

Điều 8: Tra soát, khiếu nại

Điều 9: Hoàn trả tiền

Điều 10: Thu thập và bảo mật thông tin

Điều 11: Khóa, Phong tỏa, Đóng Tài Khoản VĐT

Điều 12: Quyền sở hữu trí tuệ

Điều 13: Các điều khoản sửa đổi, bổ sung

Điều 14: Bất khả kháng

Điều 15: Trao đổi thông tin giữa VNPAY và Khách hàng

Điều 16: Cam kết của Khách Hàng

Điều 17: Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

Điều 18: Các điều khoản khác