Cập nhật thông tin TK đăng nhập phụ (User chính)
01
Chọn tài khoản đăng nhập phụ
Tại màn hình Quản lý tài khoản đăng nhập,
chọn tài khoản phụ cần cập nhật
02
Xem chi tiết tài khoản đăng nhập phụ
Nhấn Chỉnh sửa nếu cần thay đổi, cập nhật thông tin
Lưu ý: Màn hình chỉ hiển thị nút “chỉnh sửa” nếu tài khoản đăng nhập phụ ở trạng thái hoạt động
03
Nhập thông tin
Nhấn vào mũi tên bên phải dòng chữ “Thông tin khác” để cập nhật thông tin tài khoản đăng nhập phụ và nhấn Lưu lại
04
Thông báo cập nhật thành công