Tạo mới tài khoản đăng nhập phụ (User chính)
01
Chọn Ví của tôi
Tại màn hình chính Ứng dụng, chọn biểu tượng Ví của tôi ở phía dưới góc phải màn hình
02
Chọn Quản lý tài khoản đăng nhập
03
Chọn Tạo mới
04
Nhập thông tin
Nhập thông tin yêu cầu và cài đặt quyền cho tài khoản đăng nhập phụ
05
Chọn Xác nhận
Xác nhận tạo mới tài khoản đăng nhập phụ
06
Thông báo Thành công