Liên kết tài khoản
01
Chọn Ví của tôi
Tại màn hình chính,
chọn biểu tượng Ví của tôi
02
Chọn Ngân hàng liên kết
03
Nhấn Tạo liên kết mới
04
Chọn Ngân hàng muốn liên kết
05
Điều kiện liên kết
Kiểm tra các điều kiện liên kết
rồi nhấn Bắt đầu liên kết tài khoản
06
Nhập thông tin thẻ
Nhập chính xác các thông tin in trên thẻ
rồi nhấn Tiếp tục
07
Xác nhận thông tin
Chọn Đồng ý để xác nhận trước khi thực hiện liên kết và nạp tiền vào ví
08
Nhập mật khẩu đăng nhập
09
Xác thực giao dịch
Nhập mã OTP được gửi qua tin nhắn và nhấn Tiếp tục
10
Liên kết Ngân hàng thành công