Lịch sử giao dịch
01
Chọn lịch sử giao dịch
Từ màn hình chính,
chọn biểu tượng thứ 2 ở phía dưới màn hình chính.
02
Màn hình Lịch sử giao dịch
Chọn biểu tượng kính lúp ở góc trên bên phải màn hình để tra cứu giao dịch.
Khách hàng có thể lựa chọn xem Lịch sử giao dịch với các luồng tiền vào, tiền ra hoặc toàn bộ.
03
Tra cứu giao dịch
Chọn thời gian tra cứu, nhấn Tìm kiếm
Lưu ý. Khoảng cách tra cứu giữa Từ ngày – Đến ngày là 30 ngày và thời gian tra cứu xa nhất là 3 tháng.
04
Chi tiết giao dịch
Chọn giao dịch cần xem chi tiết để hiển thị màn hình chi tiết giao dịch.