Lịch sử giao dịch
01
Chọn lịch sử giao dịch
Từ màn hình chính,
chọn biểu tượng thứ 2 ở phía dưới màn hình chính.
02
Tra cứu
Chọn hình kính lúp góc phải màn hình để tra cứu.
03
Chọn thời gian
Khoảng cách tra cứu giữa Từ ngày – Đến ngày là 30 ngày và thời gian tra cứu xa nhất là 3 tháng.
04
Xem chi tiết
Chọn giao dịch cần xem chi tiết để hiển thị màn hình chi tiết giao dịch