Khai báo thông tin
01
Chọn Ví của tôi
Tại màn hình chính,
chọn biểu tượng Ví của tôi
02
Chọn Thông tin khách hàng
03
Chọn Thông tin định danh
04
Chọn Cập nhật thông tin
Tại mục Thông tin định danh,
chọn Cập nhật thông tin để cập nhật
05
Nhập thông tin
Nhập các thông tin theo yêu cầu rồi
chọn Tiếp tục
06
Tải ảnh
Tải ảnh giấy tờ dùng định danh và ảnh chân dung để hoàn tất khai báo thông tin
Nếu khai báo bằng Hộ chiếu Việt Nam thì tải ảnh hộ chiếu và ảnh chân dung.
Nếu khai báo bằng Hộ chiếu nước ngoài thì tải ảnh Hộ chiếu, ảnh thị thực và ảnh chân dung