Hủy liên kết tài khoản
01
Chọn Ví của tôi
Tại màn hình chính,
chọn biểu tượng Ví của tôi
02
Chọn Ngân hàng liên kết
03
Chọn tài khoản hủy liên kết
Tại mục danh sách các thông tin tài khoản liên kết,
chọn tài khoản cần hủy
04
Hủy liên kết
Chọn Xóa khỏi danh sách
để hủy liên kết Ví với tài khoản đã chọn