Hóa đơn ADSL
01
Chọn Thanh toán hóa đơn
Từ màn hình chính Ứng dụng,
chọn mục Thanh toán hóa đơn
02
Chọn Internet & ĐT cố định
03
Nhập thông tin
Nhập các thông tin yêu cầu
rồi nhấn Tiếp tục
04
Xác nhận thông tin
Kiểm tra lại thông tin giao dịch trước khi nhấn Xác nhận
05
Xác thực giao dịch
06
Thông báo Thành công