Cài đặt mật khẩu bảo vệ hai bước
01
Chọn Ví của tôi
Tại màn hình chính, chọn biểu tượng “Ví của tôi”
02
Chọn Cài đặt
03
Chọn Mật khẩu bảo vệ hai bước
04
Chọn Bật / Tắt chức năng
Nếu Quý khách đã cung cấp email khi đăng ký ví hoặc cập nhật thông tin tài khoản thì mặc định bật tính năng mật khẩu bảo vệ hai bước.